ทำเว็บนี้ขึ้นมา เอาไว้บันทึกโค้ด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

react-native-vector-icons@10.0.0 – iOS Info.plist for Fonts

หน้าหลัก » React Native » react-native-vector-icons@10.0.0 – iOS Info.plist for Fonts

Info.plist: UIAppFonts

<key>UIAppFonts</key>
<array>
	<string>AntDesign.ttf</string>
	<string>Entypo.ttf</string>
	<string>EvilIcons.ttf</string>
	<string>Feather.ttf</string>
	<string>FontAwesome.ttf</string>
	<string>Fontisto.ttf</string>
	<string>Foundation.ttf</string>
	<string>Ionicons.ttf</string>
	<string>MaterialCommunityIcons.ttf</string>
	<string>MaterialIcons.ttf</string>
	<string>Octicons.ttf</string>
	<string>FontAwesome5_Brands.ttf</string>
	<string>FontAwesome5_Regular.ttf</string>
	<string>FontAwesome5_Solid.ttf</string>
	<string>FontAwesome6_Brands.ttf</string>
	<string>FontAwesome6_Regular.ttf</string>
	<string>FontAwesome6_Solid.ttf</string>
</array>
x91 Channel นักพัฒนา