ทำเว็บนี้ขึ้นมา เอาไว้บันทึกโค้ด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

Proxmox Nodes Summary :: กราฟ CPU usage, Server load, Memory usage, Network traffic ไม่แสดง

หน้าหลัก » OS » Proxmox Nodes Summary :: กราฟ CPU usage, Server load, Memory usage, Network traffic ไม่แสดง

เมนู Datacenter > Nodes > {Name Node} > Summary

กราฟ CPU usage, Server load, Memory usage, Network traffic ไม่แสดง แล้วแสดง error

RRDC update error /var/lib/rrdcached/db/pve2-storage/pve/local: -1
RRD update error /var/lib/rrdcached/db/pve2-storage/pve/local: /var/lib/rrdcached/db/pve2-storage/pve/local: illegal attempt to update using time 1716392014 when last update time is 1716392087 (minimum one second step)
RRDC update error /var/lib/rrdcached/db/pve2-storage/pve/local-lvm: -1
RRD update error /var/lib/rrdcached/db/pve2-storage/pve/local-lvm: /var/lib/rrdcached/db/pve2-storage/pve/local-lvm: illegal attempt to update using time 1716392014 when last update time is 1716392087 (minimum one second step)

Shell เข้า Node แล้วพิมพ์คำสั่ง

touch /etc/pve/authkey*อ้างอิง :
x91 Channel นักพัฒนา