ทำเว็บนี้ขึ้นมา เอาไว้บันทึกโค้ด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

วิธีแก้ไข Warning CS0618: SerilogWebHostBuilderExtensions.UseSerilog(IWebHostBuilder, ILogger, bool, LoggerProviderCollection) is obsolete

หน้าหลัก » ASP.NET » วิธีแก้ไข Warning CS0618: SerilogWebHostBuilderExtensions.UseSerilog(IWebHostBuilder, ILogger, bool, LoggerProviderCollection) is obsolete

วิธีแก้ไขเมื่อมีการใช้ Serilog ใน Program.cs แล้ว Warning

Warning	CS0618	'SerilogWebHostBuilderExtensions.UseSerilog(IWebHostBuilder, ILogger, bool, LoggerProviderCollection)' is obsolete: 'Prefer UseSerilog() on IHostBuilder'

แก้ไขการใช้ .UseSerilog(); ไว้จุดใหม่

เปลี่ยนจาก

    public static IHostBuilder CreateHostBuilder(string[] args) =>
      Host.CreateDefaultBuilder(args)
        .ConfigureWebHostDefaults(webBuilder =>
        {
          webBuilder.UseStartup<Startup>().UseSerilog(); //<-- ตรงนี้
        });

เป็น

    public static IHostBuilder CreateHostBuilder(string[] args) =>
      Host.CreateDefaultBuilder(args)
        .ConfigureWebHostDefaults(webBuilder =>
        {
          webBuilder.UseStartup<Startup>(); 
        }).UseSerilog(); //<-- ตรงนี้
x91 Channel นักพัฒนา