ทำเว็บนี้ขึ้นมา เอาไว้บันทึกโค้ด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

Ubuntu 22.04 extend Disk on vmware

หน้าหลัก » OS » Ubuntu 22.04 extend Disk on vmware

เพิ่มขนาด Disk ใน VM หลังจากปรับขนาดใน VM แล้ว

  1. พิมพ์ cfdisk
  2. ดูว่ามีรายการพื้นที่เพิ่มมาไหม? (เป็นรายการสีขาว) หากไม่มีให้ restart vm
  3. เลือก Disk ที่จะขายเพิ่ม
    • เลือก resize
    • เลือก write
    • เลือก quit
  4. พิมพ์ resize2fs ตามด้วยชื่อ Disk เช่น resize2fs /dev/sda2

….

- cfdisk
- select disk > resize > write > quit
- resize2fs /dev/sda2
x91 Channel นักพัฒนา