ทำเว็บนี้ขึ้นมา เอาไว้บันทึกโค้ด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

Remove client name&ip from header postfix

หน้าหลัก » OS » Remove client name&ip from header postfix

postfix remove/hide client name&ip from header

1.create file “header_checks_submission” in /etc/postfix/ and fill below

/^Received:/        IGNORE
/^X-Originating-IP:/    IGNORE
/^X-Mailer:/        IGNORE
/^Mime-Version:/      IGNORE

2.edit “main.cf” in /etc/postfix/” add below to end of file

header_checks = regexp:/etc/postfix/header_checks_submission

3.restart postfix service

service postfix restartอ้างอิง :
x91 Channel นักพัฒนา