ทำเว็บนี้ขึ้นมา เอาไว้บันทึกโค้ด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

ubuntu install sqlsrv & pdo_sqlsrv

หน้าหลัก » OS » ubuntu install sqlsrv & pdo_sqlsrv

PHP 8.2

ไม่ต้องเพิ่ม extension=sqlsrv.so และ extension=pdo_sqlsrv.so ใน php.ini

sudo pecl install sqlsrv
sudo pecl install pdo_sqlsrv

printf "; priority=20\nextension=sqlsrv.so\n" > /etc/php/8.2/mods-available/sqlsrv.ini
printf "; priority=30\nextension=pdo_sqlsrv.so\n" > /etc/php/8.2/mods-available/pdo_sqlsrv.ini

sudo phpenmod -v 8.2 sqlsrv pdo_sqlsrv
sudo apachectl restart
sudo systemctl restart php8.2-fpm
x91 Channel นักพัฒนา