ทำเว็บนี้ขึ้นมา เอาไว้บันทึกโค้ด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

ติดตั้ง phpmyadmin บน mac

หน้าหลัก » Web server » ติดตั้ง phpmyadmin บน mac

brew install phpmyadmin

Config Apache

แก้ไข /usr/local/etc/httpd/httpd.conf 

Alias /phpmyadmin /usr/local/share/phpmyadmin
<Directory /usr/local/share/phpmyadmin/>
   Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
   AllowOverride All
   <IfModule mod_authz_core.c>
     Require all granted
   </IfModule>
   <IfModule !mod_authz_core.c>
     Order allow,deny
     Allow from all
   </IfModule>
</Directory>

แก้ไข /usr/local/etc/phpmyadmin.config.inc.php

จะต้องไม่ว่าง มีอย่างน้อย 32 ตัวอักษร
$cfg['blowfish_secret'] = '';
เช่น
$cfg['blowfish_secret'] = '$2a$07$BT7OIEMFPJ5roWs4SSQ4J.O.S3kJLTHiBt4mxLfoj7hofeRhibnyi';

Optional

หาก login ไม่ได้ให้แก้ไข mysql โดยพิมพ์ใน terminal

mysql -u root -p
[ใส่ passowrd ที่ตั้งไว้ตอนติดตั้ง mysql]
alter user 'root'@'localhost' identified with mysql_native_password by 'ใส่ passowrd ที่ตั้งไว้ตอนติดตั้ง mysql';อ้างอิง :
x91 Channel นักพัฒนา