ทำเว็บนี้ขึ้นมา เอาไว้บันทึกโค้ด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

ติดตั้ง MySQL บน mac

หน้าหลัก » Web server » ติดตั้ง MySQL บน mac

brew install mysql

หลังจากติดตั้งเสร็จ

mysql_secure_installation
Securing the MySQL server deployment.

Connecting to MySQL using a blank password.

VALIDATE PASSWORD COMPONENT can be used to test passwords
and improve security. It checks the strength of password
and allows the users to set only those passwords which are
secure enough. Would you like to setup VALIDATE PASSWORD component?

Press y|Y for Yes, any other key for No: [Enter]

Please set the password for root here.

New password: [ตั้ง passoword ตามต้องการ]
Re-enter new password: [ ใส่ password อีกครั้ง]

By default, a MySQL installation has an anonymous user,
allowing anyone to log into MySQL without having to have
a user account created for them. This is intended only for
testing, and to make the installation go a bit smoother.
You should remove them before moving into a production
environment.

Remove anonymous users? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y

Normally, root should only be allowed to connect from
'localhost'. This ensures that someone cannot guess at
the root password from the network.

Disallow root login remotely? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y

By default, MySQL comes with a database named 'test' that
anyone can access. This is also intended only for testing,
and should be removed before moving into a production
environment.

Remove test database and access to it? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y

 - Dropping test database...
Success.

 - Removing privileges on test database...
Success.

Reloading the privilege tables will ensure that all changes
made so far will take effect immediately.

Reload privilege tables now? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y

Success.
All done! 

Manage MySQL

brew services start mysql
brew services restart mysql
brew services stop mysql

x91 Channel นักพัฒนา