ทำเว็บนี้ขึ้นมา เอาไว้บันทึกโค้ด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

.NET 5 Web API use static file

หน้าหลัก » ASP.NET » .NET 5 Web API use static file

//Startup.cs
public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env)
{
   .....
   app.UseStaticFiles(new StaticFileOptions
   {
     FileProvider = new PhysicalFileProvider(
        Path.Combine(Directory.GetCurrentDirectory(), "static")),
        RequestPath = "/static"
   });
   .....
}

https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/fundamentals/static-files?view=aspnetcore-5.0

ถ้ามีการ authen ก่อน

เอาโค้ดไว้ล่าง app.UseAuthentication();

https://dev.to/j_sakamoto/how-can-i-protect-static-files-with-authorization-on-asp-net-core-4l0o

x91 Channel นักพัฒนา