ทำเว็บนี้ขึ้นมา เอาไว้บันทึกโค้ด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

Error in magick_image_write: not allowed by the security policy `PDF’

หน้าหลัก » Dev » Error in magick_image_write: not allowed by the security policy `PDF’

Warning: Error in magick_image_write: rsession: attempt to perform an operation not allowed by the security policy `PDF’ @ error/constitute.c/IsCoderAuthorized/408

$ nano /etc/ImageMagick-[VERSION]/policy.xml

เพิ่ม

<policy domain="coder" rights="read | write" pattern="PDF" />
x91 Channel นักพัฒนา