ทำเว็บนี้ขึ้นมา เอาไว้บันทึกโค้ด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

ติดตั้ง mod_ruid2 บน Ubuntu

หน้าหลัก » Web server » ติดตั้ง mod_ruid2 บน Ubuntu

mod_ruid2 เป็น mod ที่ทำให้ apache2 สามารถเปลี่ยน www-data เป็น user เพื่อมีสิทธิ์เขียนไฟล์ใน Home Directory ได้ โดยไม่ต้องเปิด 0777

การติดตั้ง

sudo apt-get update
sudo apt-get install libapache2-mod-ruid2

แก้ไข config ใน vhost โดยเพิ่ม RUidGid

<Directory "/var/www/html/">
	....

	RUidGid [user ที่ต้องการ] [group ที่ต้องการ]
</Directory>

ตัวอย่าง

<Directory "/home/ipepzi/public_html">
	....

	RUidGid ipepzi ipepzi
</Directory>
x91 Channel นักพัฒนา