ทำเว็บนี้ขึ้นมา เอาไว้บันทึกโค้ด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

ติดตั้ง PHP 7.3 บน mac

หน้าหลัก » Dev » ติดตั้ง PHP 7.3 บน mac

brew install php@7.3

Config Apache

แก้ไข /usr/local/etc/httpd/httpd.conf 

LoadModule php7_module /usr/local/opt/php/lib/httpd/modules/libphp7.so
<FilesMatch \.php$>
     SetHandler application/x-httpd-php
</FilesMatch>
<IfModule dir_module>
    DirectoryIndex index.php index.html
</IfModule>

Manage PHP

brew services start php
brew services restart php
brew services stop php 

php.ini & php-fpm.ini

/usr/local/etc/php/7.3/

หมายเหตุ จะมีรายละเอียดการตั้งค่าต่างๆ หลังจาก brew install php@7.3 เสร็จ ให้อ่านตรงนั้นก่อน

x91 Channel นักพัฒนา