ทำเว็บนี้ขึ้นมา เอาไว้บันทึกโค้ด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

Ubuntu 18.04 ติดตั้ง Microsoft Drivers for PHP 7.3 for SQL Server

หน้าหลัก » Web server » Ubuntu 18.04 ติดตั้ง Microsoft Drivers for PHP 7.3 for SQL Server

สำหรับ PHP 7.3 อาจจะเปลี่ยนเป็น version 7.x ได้

$ sudo su

$ curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | apt-key add -

$ curl https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/18.04/prod.list > /etc/apt/sources.list.d/mssql-release.list

$ sudo apt update

$ sudo ACCEPT_EULA=Y apt-get install msodbcsql17

$ sudo apt-get install unixodbc-dev

$ sudo pecl install sqlsrv

$ sudo pecl install pdo_sqlsrv

$ printf "; priority=20\nextension=sqlsrv.so\n" > /etc/php/7.3/mods-available/sqlsrv.ini

$ printf "; priority=30\nextension=pdo_sqlsrv.so\n" > /etc/php/7.3/mods-available/pdo_sqlsrv.ini

$ sudo phpenmod -v 7.3 sqlsrv pdo_sqlsrv
อ้างอิง :
x91 Channel นักพัฒนา