ทำเว็บนี้ขึ้นมา เอาไว้บันทึกโค้ด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

Trend Micro Apex One สถานะ Smart Scan Unavailable

หน้าหลัก » Antivirus » Trend Micro Apex One สถานะ Smart Scan Unavailable

Smart Scan Pattern ไม่ได้อัพเดทเวอร์ชั่นล่าสุด / File Reputation Services http://…./tmcss ไม่ทำงาน / Standard Smart Protection Server List
เมนู Administration > Smart Protection > Integrated Server > Component Status

 1. Open the OSCE web console and navigate to Administration > Smart Protection > Integrated Server.
 2. Untick the Enable File Reputation Service checkbox.
 3. Click Save.
 4. Open the ..\PCCSRV\WSS\FRSUpdateCounter.ini file using Notepad.
 5. Set the counter “CONT_FULL_TBLPTN_COUNT” to “0” and save the file.[UpdateCounter]
  CONT_FULL_TBLPTN_COUNT=0
 6. Delete the …\PCCSRV\WSS\diagnostic.log file.
 7. Edit the …\PCCSRV\WSS\log.ini file with the following information:[TMCOMMONLOGGING]
  LogEnable = 1
  LogLevel = 4
 8. Save the file.
 9. Reactivate the File Reputation Service by ticking again the Enable File Reputation Service checkbox.
 10. Check if the issue is resolved by clicking the Update Now button for Smart Scan Pattern.
อ้างอิง :
x91 Channel นักพัฒนา