ทำเว็บนี้ขึ้นมา เอาไว้บันทึกโค้ด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ

centos 8 httpd allow firewall http+https

หน้าหลัก » OS » centos 8 httpd allow firewall http+https

กรณีติดตั้ง httpd แล้วจะยังไม่สามารถเข้าใช้งานได้ จะต้องทำการ allow firewall ก่อน

$ sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http
$ sudo firewall-cmd --permanent --add-service=https
$ sudo firewall-cmd --reload
x91 Channel นักพัฒนา